Khung giá đất tỉnh Bắc Giang

Bảng giá đất nông nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   HI7F8Z     
 

Các mẫu văn bản khác

Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 703/QĐ-UBND ... >> Download
Bảng giá đất thành phố Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất thành phố Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013 >> Download
Bảng giá đất khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013 >> Download
Bảng giá đất huyện Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất huyện Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013 >> Download
Bảng giá đất huyện Tân Yên thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất huyện Tân Yên thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013 >> Download
Bảng giá đất huyện Sơn Đông thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất huyện Sơn Đông thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013 >> Download
Bảng giá đất huyện Lục Nam thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất huyện Lục Nam thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013 >> Download
Bảng giá đất huyện Lạng Giang thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất huyện Lạng Giang thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013 >> Download
Bảng giá đất huyện Hiệp Hoà thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất huyện Hiệp Hoà thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013 >> Download
Bảng giá đất huyện Lục Ngạn thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013Bảng giá đất huyện Lục Ngạn thuộc tỉnh Bắc Giang - Khung giá đất năm 2013 >> Download
Khung giá đất huyện Sơn Động tỉnh Bắc GiangKhung giá đất huyện Sơn Động ban hành kèm theo quyết định 240/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang ... >> Download
Khung giá đất huyện Lạng GiangKhung giá đất huyện Lạng Giang ban hành kèm Quyết định 240/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang ... >> Download
Khung giá đất huyện Hiệp HòaKhung giá đất huyện Hiệp Hòa ban hành kèm Quyết định 240/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang ... >> Download
Khung giá đất thành phố Bắc GiangKhung giá đất thành phố Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 240/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang ... >> Download
Quyết định ban hành khung giá đất năm 2011 tỉnh Bắc GiangQuyết định số 240/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ... >> Download