Thủ tục hành chính về nhà - đất khác cấp Huyện

Thủ tục xác nhận thay đổi thông tin về số hiệu, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất Thủ tục xác nhận thay đổi thông tin về số hiệu, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đấtLuật Đất đai năm 2013 có quy định về thủ tục xác nhận thay đổi thông tin về số hiệu, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất. >>chi tiết
Thủ tục cung cấp thông tin, nguồn gốc thửa đất Thủ tục cung cấp thông tin, nguồn gốc thửa đấtLuật Đất đai năm 2013 có quy định về thủ tục cung cấp thông tin, nguồn gốc thửa đất >>chi tiết
Thủ tục trích sao hồ sơ địa chính, trích đo địa chính, trích lục bản đồ địa chính Thủ tục trích sao hồ sơ địa chính, trích đo địa chính, trích lục bản đồ địa chínhLuật Đất đai 2013 có quy định về thủ tục trích sao hồ sơ địa chính, trích đo địa chính, trích lục bản đồ địa chính >>chi tiết
Thủ tục đăng ký thế chấp bằng giá trị quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở Thủ tục đăng ký thế chấp bằng giá trị quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ởNghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 có quy định về thủ tục đăng ký thế chấp bằng giá trị quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. >>chi tiết
Thủ tục đính chính sai sót trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thủ tục đính chính sai sót trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 có quy định về thủ tục đính chính sai sót trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND quận huyện cấp Giấy chứng nhận. >>chi tiết
Thủ tục đính chính giấy chứng nhận có số liệu diện tích thực tế nhỏ hơn số liệu ghi trong giấy Thủ tục đính chính giấy chứng nhận có số liệu diện tích thực tế nhỏ hơn số liệu ghi trong giấy  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013   có quy định về thủ tục đính chính giấy chứng nhận có số liệu diện tích thực tế nhỏ hơn số liệu ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận.  >>chi tiết
Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đấtTheo Điều 69 Nghị Định 43/2014/NĐ- CP hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai 2013 Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và Thông tư 30/2014 hướng dẫn hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất >>chi tiết
Trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất kẹt thành đất ở Trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất kẹt thành đất ởHiện nay, trong khu dân cư thành phố Hà Nội còn khá nhiều đất kẹt, đất xen kẽ. Pháp luật đã có những quy định cụ thể nhằm giúp người dân chuyển mục đích sử dụng đất kẹt thành đất ở. Trình tự thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất kẹt thành đất ở như sau: >>chi tiết
Cung cấp thông tin, nguồn gốc nhà đất Cung cấp thông tin, nguồn gốc nhà đất
Người yêu cầu cung cấp thông tin nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Cán bộ được phân công kiểm tra nếu hồ sơ...

>>chi tiết
Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính Cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính
Đối tượng thực hiện là cá nhân. Thẩm quyền: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện...
 
>>chi tiết