Thủ tục hành chính về nhà - đất khác cấp Tỉnh

Quy định của pháp luật về trưng dụng đất Quy định của pháp luật về trưng dụng đấtĐiều 72 Luật đất đai năm 2013 và Điều 67 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định về việc trưng dụng đất, cụ thể như sau: >>chi tiết
Cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở Cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

Yêu cầu cung cấp thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất....

>>chi tiết
Yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp sổ đỏ Yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp sổ đỏ
 
Về thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp là tổ chức kinh tế...
 
>>chi tiết
Yêu cầu cung cấp thông tin cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Yêu cầu cung cấp thông tin cho tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 
Về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp là tổ chức kinh tế ....
>>chi tiết
Xác nhận thay đổi Xác nhận thay đổi
 
Xác nhận thay đổi thời hạn sử dụng đất cho trường hợp thay đổi thời hạn sử dụng đất...
 
>>chi tiết
Xác nhận thay đổi về số hiệu, tờ bản đồ, tên đơn vị hành chính nơi có đất Xác nhận thay đổi về số hiệu, tờ bản đồ, tên đơn vị hành chính nơi có đất
 
Thông tin về số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất...
 
>>chi tiết
Xác nhận thay đổi về nghĩa vụ tài chính phải thực hiện Xác nhận thay đổi về nghĩa vụ tài chính phải thực hiện
 
Về nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện...
 
>>chi tiết
Xác nhận thay đổi khi chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép Xác nhận thay đổi khi chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép
 
Cho trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép...
 
>>chi tiết
Xác nhận thay đổi đính chính sổ đỏ sai sót do in sổ đỏ Xác nhận thay đổi đính chính sổ đỏ sai sót do in sổ đỏ
 
Cho trường hợp đính chính nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót do in hoặc viết Giấy chứng nhận...
 
>>chi tiết
Xác nhận thay đổi diện tích, nguồn gốc, thông tin Xác nhận thay đổi diện tích, nguồn gốc, thông tin
 
Diện tích, nguồn gốc tạo lập rừng sản xuất là rừng trồng; thay đổi thông tin về tài sản là cây lâu năm...
 
>>chi tiết
Xác nhận thay đổi bổ sung thông tin chỉ giới, thay đổi hành lang bảo vệ Xác nhận thay đổi bổ sung thông tin chỉ giới, thay đổi hành lang bảo vệ
 
Do bổ sung thông tin chỉ giới đường đỏ mở đường quy hoạch, thay đổi hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng...
 
>>chi tiết
Yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp bằng QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất  với trường hợp là tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp bằng QSDĐ, QSH nhà ở và TS khác gắn liền với đất với trường hợp là tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
 
Thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp là tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài....
>>chi tiết