Thủ tục đăng ký biến động về nhà - đất cấp Tỉnh

Cấp lại GCN cho trường hợp đã được cấp GCN trước ngày 10/12/2009 có yêu cầu bổ sung QSH TS gắn liền với đất Cấp lại GCN cho trường hợp đã được cấp GCN trước ngày 10/12/2009 có yêu cầu bổ sung QSH TS gắn liền với đất
Cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận (trước ngày 10/12/2009) có yêu cầu bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được thực hiện gồm các bước sau:
>>chi tiết
Xác nhận thay đổi về nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện Xác nhận thay đổi về nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện
Trình tự thủ tục để xác nhận thay đổi về nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải thực hiện gồm các bước như sau:
>>chi tiết
Xác nhận thay đổi cho trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép Xác nhận thay đổi cho trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép
Xác nhận thay đổi cho trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép được thực hiện theo các bước sau:
>>chi tiết
Cấp lại GCN khi nhận chuyển QSD toàn bộ hoặc một phần thửa đất và TS gắn liền áp với dụng khi tặng cho Nhà nước hoặc cộng đồng dân cư Cấp lại GCN khi nhận chuyển QSD toàn bộ hoặc một phần thửa đất và TS gắn liền áp với dụng khi tặng cho Nhà nước hoặc cộng đồng dân cư
Thủ tục cấp lại GCN khi nhận chuyển QSD toàn bộ hoặc một phần thửa đất và TS gắn liền với đất bằng hình thức tặng cho đối với đất đủ điều kiện gồm các bước sau:
>>chi tiết
Xác nhận thay đổi cho trường hợp thay đổi thời hạn sử dụng đất Xác nhận thay đổi cho trường hợp thay đổi thời hạn sử dụng đất
Trình tư thủ tục của việc xác nhận thay đổi cho trường hợp thay đổi thời hạn sử dụng đất thực hiện theo các bước sau:
>>chi tiết
Cấp lại GCN cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản được phép đổi tên (không thay đổi chủ sở hữu) Cấp lại GCN cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản được phép đổi tên (không thay đổi chủ sở hữu)
Cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản được phép đổi tên (không thay đổi chủ sở hữu) gồm các bước sau:
>>chi tiết
Cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên Cấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiênCấp lại Giấy chứng nhận cho trường hợp giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên gồm các bước sau:
 

>>chi tiết
Xác nhận thay đổi diện tích, nguồn gốc tạo lập rừng sản xuất là rừng trồng; thay đổi thông tin về tài sản là cây lâu năm Xác nhận thay đổi diện tích, nguồn gốc tạo lập rừng sản xuất là rừng trồng; thay đổi thông tin về tài sản là cây lâu năm
Trình tự thực hiện viêc xác nhận thay đổi diện tích, nguồn gốc tạo lập rừng sản xuất là rừng trồng; thay đổi thông tin về tài sản là cây lâu năm gồm các bước sau:
>>chi tiết
Xác nhận thay đổi cho trường hợp đính chính nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót do in hoặc viết Giấy chứng nhận Xác nhận thay đổi cho trường hợp đính chính nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót do in hoặc viết Giấy chứng nhận
Xác nhận thay đổi cho trường hợp đính chính nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót do in hoặc viết Giấy chứng nhận gồm các bước sau:

>>chi tiết
Xác nhận thay đổi thông tin về số hiệu thửa đất, số hiệu tờ bản đồ, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất; Xác nhận thay đổi thông tin về số hiệu thửa đất, số hiệu tờ bản đồ, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất;
Xác nhận thay đổi thông tin về số hiệu thửa đất, số hiệu tờ bản đồ, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất được thực hiện như sau:
>>chi tiết
Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất gồm các bước sau:
 
 
>>chi tiết
Đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký bảo lãnh theo các bước sau:
 
 
>>chi tiết
Sửa chữa sai sót Sửa chữa sai sótTrong nội dung đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất... >>chi tiết
Đăng ký văn bản thông báo Đăng ký văn bản thông báo
Thủ tục đăng ký văn bản thông báo được thực hiện theo trình tự các bước sau:
>>chi tiết
Đăng ký thay đổi Đăng ký thay đổi
Nội dung thế chấp đã đăng ký bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện đăng ký thay đổi theo các bước sau:

>>chi tiết
Trang: 1 2 3