Thủ tục đo đạc địa chính, xác minh quy hoạch, sao lục bản đồ cấp Tỉnh

Thẩm định hồ sơ quyết toán công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ Thẩm định hồ sơ quyết toán công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ
Sau khi có văn bản xác nhận chất lượng, khối lượng đã hoàn thành của cơ quan quyết định đầu tư và giao nộp bao gồm toàn bộ sản phẩm ...
>>chi tiết
Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ Thẩm định hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ
Khi kết thúc nghiệm thu, chủ đầu tư phải lập hồ sơ nghiệm thu công trình, sản phẩm gửi cho cơ quan quyết định đầu tư ...
>>chi tiết
Thẩm định việc thể hiện đường địa giới Thẩm định việc thể hiện đường địa giới
 Và các yếu tố liên quan đến đường địa giới hành chính trên bản đồ trước khi xuất bản hoặc giao nộp để lưu trữ ...
 
 
>>chi tiết
Thủ tục xác minh quy hoạch Thủ tục xác minh quy hoạch
 
Quy trình cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cấp tỉnh ...
 
 
>>chi tiết
Thẩm định bản đồ Thẩm định bản đồ
 
Trường hợp: Dự án không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước - thực hiện ở TP Hà Nội - cấp tỉnh ...
 
 
>>chi tiết