Thủ tục phê duyệt dự án cấp Trung Ương

Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện,có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng VN trở lên ... Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện,có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng VN trở lên ...
Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên ...
>>chi tiết
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
 
Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan cấp Bộ quyết định đầu tư bao gồm các thủ tục sau....
 
 
>>chi tiết
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình
 
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan cấp Bộ bao gồm các trình tự thủ tục sau...
>>chi tiết
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ có trình tự, thủ tục như sau:...
 
 
>>chi tiết