Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Nước là tài nguyên quý giá của đất nước. Các cá nhân, tổ chức muốn sử dụng, khai thác, tác động đến nguồn nước phải được các cơ quan nhà nước cho phép. Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ được pháp luật quy định... 
 
 
1. Trình tự thủ tục thực hiện
 
- Bước 1: Nộp hồ sơ:
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp một bộ (01) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi đăng ký địa chỉ thường trú của tổ chức, cá nhân.
 
- Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:
Trong thời hạn không quá ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thị lý hồ sơ cấp phép có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.  
 
- Bước 3. Thẩm định hồ sơ:
Trong thời hạn không quá mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thụ lý hồ sơ cấp phép có trách nhiệm thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp phép.
 
- Bước 4. Quyết định cấp phép:
Trong thời hạn không quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình cấp phép, cơ quan có thẩm quyền cấp phép quyết định cấp giấy phép hành nghề.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ.
 
- Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất (theo mẫu);
- Sơ đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất; 
- Báo cáo kết quả thăm dò đán giá trữ lượng nước dưới đất kèm theo phương án khai thác đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ ngày đêm trở lên hoặc báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có quy mô nhổ hơn 200 m3/ ngày đêm trong trường hợp chưa có công trình khai thác; báo cáo hiện trạng khai thác đối với công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động.
- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước không quá sáu tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

3. Thẩm quyền giải quyết: 
 
- Cơ quan cấp phép: UBND Tỉnh/ Thành phố
 
- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên Môi trường 
 
4. Căn cứ pháp lý.
 
 
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/ 11/ 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;
 
- Thông tư 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/ 7 / 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy đinh về hành nghề khoan nước dưới đất;
 
 

 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
 Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666   
Các từ có liên quan đến bài viết: Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   ZPJ5CG
 

Tin đã đăng