Giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu
Kinh doanh xăng dầu bao gồm các hoạt động: xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu, nguyên liệu; sản xuất và pha chế xăng dầu. Thủ tục cấp phép kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu được quy định như sau:

 
 
 
1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận.
  
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu có đủ các điều kiện dưới đây được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:
 
-  Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 
- Được xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;
 
-  Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.
 
2. Trình tự, thủ tục thực hiện:
 
- Bước 1: Thương nhân gửi hồ sơ về Sở Công Thương;
 
- Bước 2: Trong thời hạn hai mươi  ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (Theo mẫu). Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy  ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
 
- Bước 3: Trả kết quả.
 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a) Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:
 
-  Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (theo mẫu);
 
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;
 
- Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 84/2014/NĐ-CP và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;
 
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 83/2014/NĐ-CP
 
b) Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi: Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận. hồ sơ gồm: 
 
- Văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi;
 
- Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã được cấp;
 
- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.
 
c) Đối với trường hợp cấp lại: Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:
 
- Văn bản đề nghị cấp lại;
 
- Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (nếu có). Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới quy định tại điểm a khoản này và gửi về Sở Công Thương trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực.
 
4. Thẩm quyền giải quyết: Sở Công thương
 
5. Căn cứ pháp lý:
 
- Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
 
- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.
 
- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 Quy định mức thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại;
 
 

 
Số 183 Trường Chinh, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
  

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   KI2CJ3
 

Tin đã đăng