Giấy phép thành lập Công ty cho thuê tài chính không phải là Công ty cho thuê tài chính cổ phần

Giấy phép thành lập Công ty cho thuê tài chính không phải là Công ty cho thuê tài chính cổ phần Công ty cho thuê tài chính là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng, là pháp nhân Việt Nam. Công ty cho thuê tài chính được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo các hình thức quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 98/2008/NĐ-CP.
 
 
 
1. Trình tự thực hiện
 
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu thành lập công ty cho thuê tài chính không phải là công ty cho thuê tài chính cổ phần lập hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) xem xét, quyết định
 
Bước 2: Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy phép, Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp hoặc từ chối cấp giấy phép. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
b. Thành phần hồ sơ 
 
- Đơn xin cấp giấy phép
 
+ Đối với Công ty cho thuê tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng: Đơn xin cấp giấy phép do Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng chủ sở hữu hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng chủ sở hữu uỷ quyền ký (theo mẫu)
 
+ Đối với Công ty cho thuê tài chính liên doanh, Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài: Đơn xin cấp giấy phép do người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền của các bên góp vốn ký (theo mẫu)
 
- Dự thảo điều lệ: Điều lệ của Công ty cho thuê tài chính phải có các nội dung chủ yếu sau
 
+ Tên và nơi đặt trụ sở chính của Công ty cho thuê tài chính
 
+ Nội dung và phạm vi hoạt động
 
+Thời hạn hoạt động
 
+ Vốn điều lệ và phương thức góp vốn
 
+ Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và Ban kiểm soát
 
+ Thể thức bầu, bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và Ban kiểm soát
 
+ Đại diện pháp nhân của Công ty cho thuê tài chính
 
+ Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (trường hợp đối với Công ty cho thuê tài chính cổ phần)
 
+ Các nguyên tắc tài chính, kế toán, kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ
 
+ Các trường hợp giải thể và thủ tục giải thể
 
+ Thủ tục sửa đổi điều lệ
 
- Phương án hoạt động trong 03 (ba) năm đầu, trong đó nêu rõ nội dung, phương thức hoạt động, địa bàn hoạt động, hiệu quả và lợi ích kinh tế
 
- Danh sách, lý lịch, văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn của thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc) của Công ty cho thuê tài chính (đối với các cá nhân là người Việt Nam, lý lịch khai (theo mẫu); đối với các cá nhân là người nước ngoài, lý lịch được lập theo quy định của nước nguyên xứ hoặc nước mà người đó mang quốc tịch)
 
- Phương án góp vốn điều lệ, danh sách và cam kết về mức góp vốn điều lệ của các bên góp vốn
 
- Chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nơi đặt trụ sở chính Công ty cho thuê tài chính. Ngoài các tài liệu nêu trên, tuỳ thuộc loại hình tổ chức có nhu cầu thành lập công ty tài chính và loại hình công ty cho thuê tài chính, hồ sơ xin cấp giấy phép cần bổ sung các tài liệu như sau
 
+ Đối với Công ty cho thuê tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng: Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng chủ sở hữu hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng chủ sở hữu uỷ quyền ký về nguồn vốn và mức vốn điều lệ cấp cho Công ty cho thuê tài chính; Các hồ sơ liên quan đến tổ chức tín dụng là chủ sở hữu
 
+ Đối với Công ty cho thuê tài chính liên doanh, Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài: Điều lệ của các bên góp vốn; Giấy phép kinh doanh của các bên góp vốn; Văn bản của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cho phép bên nước ngoài hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Công ty cho thuê tài chính liên doanh hoặc Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài. Trường hợp quy định của pháp luật nước nguyên xứ không yêu cầu có văn bản này thì phải có bằng chứng xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Bảng cân đối tài chính, bảng kết quả lãi, lỗ đã được kiểm toán và báo cáo tình hình hoạt động 03 (ba) năm gần nhất của các bên góp vốn; Dự thảo hợp đồng liên doanh đối với Công ty cho thuê tài chính liên doanh.
 
b. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
 
- Đối với Công ty cho thuê tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng: Hồ sơ xin cấp giấy phép được lập thành 02 bộ gửi Ngân hàng Nhà nước
 
- Đối với Công ty cho thuê tài chính liên doanh và Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài: Hồ sơ xin cấp giấy phép được lập thành 02 bộ (một bộ bằng tiếng Việt và một bộ bằng tiếng Anh) gửi Ngân hàng Nhà nước.
 
3. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
 
- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
 
- Phí, lệ phí: 70.000.000 VND.
 
4. Căn cứ pháp lý
 
- Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính
 
- Nghị định số 95/2008/NĐ-CP ngày 25/8/2008 Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính
 
-  Thông tư số 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005 hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính.
 
- Thông tư số 24/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước. 
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
                                         Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666    
 
  
Các từ có liên quan đến bài viết: Giấy phép thành lập Công ty cho thuê tài chính không phải là Công ty cho thuê tài chính cổ phần

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   O5QH04
 

Tin đã đăng

Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn