Thành lập trường đại học

Thành lập trường đại học Giáo dục đại học là một hình thức giáo dục nằm trong hệ thống giáo dục nước ta. Các trường đại học được thành lập khi có đề án và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 
 
 
 
 
 
1. Trình tự, thủ tục
 
Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại học:
 
1.1 Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt chủ trương thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại học gửi hồ sơ đến Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 
1.2 Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, lập báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt;
 
1.3 Sau thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về kết quả xử lý hồ sơ;
 
Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường đại học:
 
2.1 Chủ đề án gửi hồ sơ đến Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 
2.2  Trong thời hạn 60 ngày làm việc, BGD&ĐT thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế hoàn thiện hồ sơ gửi BKH&ĐT, BTC, BNV xin ý kiến bằng văn bản;
 
2.3  Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ ý kiến bằng văn bản, BGD&ĐT tổng hợp các ý kiến hoàn thiện hồ sơ Đề án trình Thủ tướng Chính phủ;
 
2.4 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập trường đại học;
 
Bước 3: Nhận kết quả. 
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ 
 
2.1 Thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị chủ trương thành lập trường đại học.
 
a. Thành phần hồ sơ:
 
- Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương thành lập của cơ quan chủ quản đối với trường đại học công lập hoặc đề nghị phê duyệt chủ trương cho phép thành lập của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường đại học tư thục
 
- Văn bản của UBND tỉnh chấp thuận về việc thành lập trường tại địa phương. Văn bản chấp thuận cần nêu rõ về sự cần thiết, tính phù hợp của việc thành lập trường với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ trương cấp đất hoặc cho thuê đất xây dựng trường, địa điểm khu đất và khả năng phối hợp, tạo điều kiện của địa phương đối với việc xây dựng và phát triển nhà trường; văn bản pháp lý về quyền sử dụng đất (nếu có)
 
- Đề án thành lập trường đại học
 
- Đối với hồ sơ thành lập trường đại học tư thục, hồ sơ cần có thêm các văn bản theo hướng dẫn mẫu chung của Bộ GD&ĐT sau đây:
 
+ Danh sách các thành viên sáng lập
 
+ Biên bản cử đại diện đứng tên thành lập trường của các thành viên góp vốn
 
+ Bản cam kết góp vốn xây dựng nhà trường của cá nhân, tổ chức và ý kiến đồng ý của người đại diện đứng tên thành lâp trường
 
+ Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn
 
+ Biên bản thỏa thuận góp vốn
 
b. Số lượng hồ sơ: 06 bộ hồ sơ trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc.
 
2.2 Thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập trường đại học
 
a. Thành phần hồ sơ:
- Văn bản phê duyệt chủ trườn thành lập hoặc chủ trương cho phép thành lập trường đại học của Thủ tướng Chính phủ;
 
- Giấy chứng nhận đầu tư đối với việc thành lập trường đại học tư thục do UBND cấp tỉnh cấp;
 
-  Văn bản pháp lý xác nhận về quyền sử dụng đất hoặc vâ bản của cơ quan có thẩm quyền giao đất hoặc cho thuê đất từ 50 năm trở lên để xây dựng trường;
 
- Quy hoạch xây dựng trường và thiết kế tổng thể đã được cơ quan chủ quản phê duyệt đối với các trường đại học công lập hoặc UBND cấp tỉnh phê duyệt đối với các trường đâị học tư thục;
 
- Văn bản báo cáo chi tiết về tình hình triển khai dự án đầu tư thành lập trường của cơ quan chủ quản hoặc của Ban quản lý dự án kèm theo ý kiến của UBND cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính; 
 
- Dự kiến ngành nghề đào tạo, cán bộ quản lý và quy mô đào tạo;
 
- Các văn bản pháp lý xác nhận về vốn của chủ đầu tư do Ban quản lý dự án đang được giao quản lý.
 
b. Số lượng hồ sơ: 09 bộ hồ sơ trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc. 
 
3. Cơ quan thực hiện: Bộ GD&Đ
 
4. Cơ sở pháp lý
 
 
- Luật giáo dục sửa đổi bổ sung năm 2009 
 
- Quyết định số 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện.
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
Các từ có liên quan đến bài viết: Thành lập trường đại học

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   EPBE1S
 

Tin đã đăng