Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ vận chuyển chất thải nguy hại

Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ vận chuyển chất thải nguy hại
 
Quản lý chất thải nguy hại là hoạt động không chỉ là chịu sự quản lý, giám sát của các cơ quan nhà nước mà còn là công việc của các cá nhân, tổ chức có chất thải nguy hại đó...
 
Với mục đích nâng cao hơn nữa trách nhiệm bảo vệ môi trường, các hoạt động quản lý, vận chuyển chất thải nguy hại được pháp luật quy định chặt chẽ. Hồ sơ, trình tự thủ tục xin cấp giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ vận chuyển chất thải nguy hại được quy định chi tiết tại thông tư số 36/2015/TT-BTNMT  ngày 30/06/2015
 
1. Trình tự, thủ tục thực hiện
  
Bước 1:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ vận chuyển chất thải nguy hại
 
Bước 2:  Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hành nghề QLCTNH:
 
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hành nghề QLCTNH, CQCP xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và thông báo cho tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề để sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ;
 
- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký được sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu, CQCP xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và yêu cầu tiếp tục sửa đổi, bổ sung nếu thấy cần thiết. Tổng số lần thông báo không quá 03 lần, trừ những lần tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề không tiếp thu hoặc tiếp thu không đầy đủ yêu cầu của CQCP;
 
- Khi xác định hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ thì CQCP không cần thông báo và đương nhiên hồ sơ đăng ký được chấp nhận sau khi kết thúc thời hạn xem xét;
 
- Trường hợp CQCP nhận được hồ sơ đăng ký được sửa đổi, bổ sung quá 06 tháng kể từ ngày có thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ đăng ký nộp lần gần nhất thì hồ sơ đăng ký này được xem xét lại từ đầu.
 
Bước 3: Vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại 
 
Bước 4: Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại
 
Bước 5: Trả kết quả
 
2. Thành phần, số lượng hồ sơ
 
a. Thành phần hồ sơ
 
- Đơn đăng ký  theo mẫu quy định tại phụ lục 6 (A) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT- BTNMT
 
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương
 
- Bản sao báo cáo ĐTM được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải nguy hại hoặc các hồ sơ, giấy tờ thay thế
 
- Bản sao văn bản quy hoạch đã được phê duyệt hoặc văn bản của UBND cấp tỉnh chấp thuận về địa điểm cho hoạt động xử lý CTNH đối với cơ sở xử lý CTNH trong trường hợp chưa có quy hoạch
 
- Bản mô tả các cơ sở xử lý và đại lý vận chuyển CTNH đã đầu tư
 
- Hồ sơ kỹ thuật của các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đã đầu tư cho việc vận chuyển, xử lý và lưu giữ tạm thời CTNH
 
- Hồ sơ kỹ thuật của các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đã đầu tư
 
- Hồ sơ nhân lực 

- Quy trình vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị chuyên dụng
 
- Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường (tại cơ sở xử lý và các đại lý vận chuyển CTNH) 

- Chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý CTNH
 
- Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên
 
- Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố 

- Kế hoạch đào tạo, tập huấn dịnh kỳ hàng năm cho cán bộ, công nhân viên
 
- Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động 

- Báo cáo các vấn đề khác trong việc thực hiện các nội dung của báo cáo ĐTM
 
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ 
 
3. Thẩm quyền giải quyết
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh/ Thành phố
 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh/ Thành phố 

4. Cơ sở pháp lý 
 
 
- Thông tư số 36/2015/TT- BTNMT ngày 03/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý chất thải nguy hại
 
 
 
 
 

Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động: 0905746666
          
  
Các từ có liên quan đến bài viết: Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho chủ vận chuyển chất thải nguy hại

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   U8IAG8
 

Tin đã đăng