Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại

Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại đều có thể tồn tại dưới ba hình thức: rắn, lỏng, khí. Việc xử lý chất thải nguy hại đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn đáp ứng các quy định của pháp luật.
 
 
 
Với mục đích nâng cao hơn nữa trách nhiệm bảo vệ môi trường, các hoạt động xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại được pháp luật quy định chặt chẽ. Hồ sơ, trình tự thủ tục xin cấp giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại được quy định chi tiết tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ban hành ngày 14/04/2011
 
1. Trình tự thủ tục: 
 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại nộp hồ sơ đến cơ quan cấp phép có thẩm quyền để xem xét, thẩm định hồ sơ
 
Bước 2: Vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại
 
- Tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề lập 02 bản kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại (theo mẫu) và nộp cho cơ quan cấp phép cùng với hồ sơ đăng ký hành nghề hoặc thời điểm sau đó;
 
Bước 3: Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại
 
Bước 4: Cấp giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
a. Thành phần hồ sơ:
 
- Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép xây dựng cơ sở và các giấy phép liên quan khác;
 
- Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 
-  Bản mô tả cơ sở đã đầu tư xây dựng;
 
- Hồ sơ kỹ thuật của các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng đã đầu tư cho việc lưu giữ tạm thời và xử lý, tiêu hủy CTNH;
 
-  Hồ sơ kỹ thuật của hệ thống, thiết bị, biện pháp kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường đã đầu tư tại cơ sở;
 
- Hồ sơ kỹ thuật của hệ thống quan trắc môi trường tại cơ sở;
 
-  Lý lịch trích ngang của các cán bộ kỹ thuật và đội ngũ nhân viên vận hành kèm theo bản sao các văn bằng chứng chỉ liên quan;
 
- Quy trình vận hành an toàn các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng;
 
-  Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường;
 
- Chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành và đánh giá hiệu quả xử lý, tiêu hủy CTNH;
 
- Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe cho cán bộm, nhân viên và lái xe;
 
- Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố;
 
- Kế hoạch đài tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, nhân viên;
 
-  Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động;
 
- Bản sao Giấy phép QLCTNH hiện có;
 
-  Báo cáo thực hiện các trương trình, kế hoạch nêu trên;
 
-  Bản sao tất cả các báo cáo QLCTNH đã gửi CQCP định kỳ 06 tháng một lần trong vòng một năm gần nhất;
 
-  Bản sao tất cả các Biên bản thanh tra, kiểm tra các văn bản kết luận liên quan của các cơ quan có thẩm quyền trong khoảng thời gian từ lúc được cấp Giấy phép lần gần nhất;
 
-  Đơn đăng ký các thông tin thuộc loại bí mật nội bộ của tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề xử lý, tiêu hủy CTNH để yêu cầu CQCP không cung cấp rộng rãi (nếu cần thiết), bao gồm các thông tin và giải trình lý do. 
 
b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ
 
3. Thẩm quyền giải quyết:
 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường
 
4. Cơ sở pháp lý :
 
 
Thông tư số 12/2011/TT- BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý chất thải nguy hại
  
 
 

Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động: 0905746666
          
  
Các từ có liên quan đến bài viết: Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   BQOU0I
 

Tin đã đăng