Cam kết chất lượng

Cam kết chất lượng
- Tính bảo mật thông tin
- Chất lượng tư vấn
- Giới hạn ủy quyền và đại diện pháp luật
1.Về Tính bảo mật thông tin:

Mọi thành viên  Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép luôn đảm bảo đạo đức hành nghề luật sư theo đúng chuẩn mực về Đạo đức Xã hội và các quy định của pháp luật cũng như thông lệ quốc tế trong hoạt động nghề nghiệp.
 
- Tuyệt đối bí mật thông tin của Khách hàng,
 
- Làm việc trực tiếp với khách hàng không thông qua các bên trung gian,
 
- Không cung cấp thông tin hoặc các tài liệu trong quá trình tư vấn khách hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để gây bất lợi hoặc được hiểu là có thể gây bất lợi hoặc làm xấu đi tình trạng pháp lý của Khách hàng.
 
- Lưu trữ, sử dụng và hủy hồ sơ theo đúng thời hạn (Lưu hồ sơ : trong 15 năm, Hủy hồ sơ: sau 15 năm 01 tháng tính từ thời hạn kết thúc vụ việc).
 

2. Về Chất lượng tư vấn:
 
Thông qua các thông tin do khách hàng cung cấp và yêu cầu cụ thể của Khách hàng,  Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép đảm bảo tư vấn đúng, đủ các yếu tố pháp lý, điều kiện phát sinh vụ việc trên thực tế. Việc tư vấn có thể bằng văn bản, bằng lời nói được ghi âm hoặc bằng các hình thức khác nhưng không trái các quy định của Pháp luật hiện hành.
 
- Phân tích tình tiết của vụ việc trên góc độ pháp lý, có đối chiếu so sánh các phương pháp được xác định và trên nền tảng các căn cứ được xác định để đề xuất giải pháp tối ưu cho khách hàng.
 
- Có quy trình giải quyết vụ việc, dự kiến thời hạn hoàn thành và phân tích mức độ hoàn thành theo từng giai đoạn của vụ việc trên các cơ sở tài chính cụ thể áp dụng với vụ việc của khách hàng.
 
- Lập hồ sơ và tổng hợp văn bản pháp lý cho từng giai đoạn tư vấn có gắn kết với hiệu quả tư vấn cho khách hàng, có xác nhận của khách hàng trên từng giai đoạn của Hợp đồng tư vấn Pháp luật.
 
- Đảm bảo thông tin tư vấn, thông tin Pháp luật về tính hiệu lực, mục đích áp dụng, phạm vi điều chỉnh theo đúng tính chất mức độ, phù hợp với nội dung vụ việc của Khách hàng.
 
 
3. Về Giới hạn ủy quyền và Đại diện pháp luật:
 
Các luật sư, chuyên viên tư vấn của Trung tâm tư vấn pháp luật và dịch vụ nhà đất khi tham gia tư vấn cho Khách hàng luôn tuân thủ giới hạn của sự ủy quyền và các quy định khác theo pháp luật.
 
- Chuyên viên tư vấn không tự ý thỏa thuận, đàm phán với bên có quyền và lợi ích đối lập với Khách hàng khi không được sự đồng ý của Khách hàng.
 
- Tuân thủ giới hạn ủy quyền, tuân thủ các quyền của chuyên viên tư vấn khi làm nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của khách hàng trên các cơ sở pháp luật, và thống nhất về mặt ý chí của khách hàng.
 
- Dùng chuẩn mực pháp luật làm nền tảng, làm hệ quy chiếu để tư vấn cho khách hàng, chuyên viên tư vấn phải đảm bảo tính pháp lý, trung thực, khách quan và tuân theo pháp luật.
 
- Luật sư tư vấn phải đảm bảo yếu tố chuyên môn trong khuôn khổ pháp luật, theo giới hạn của ủy quyền và đại diện. Luật sư tư vấn không phán quyết cho các quan hệ liên quan đến khách hàng
 
4. Về bồi thường thiệt hại khi tư vấn không chính xác:
 
Các luật sư, của  Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép khi tham gia tư vấn cho Khách hàng sẽ phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Khách hàng đối với các thông tin tư vấn, các thông tin khác khi cung cấp cho khách hàng.
 
- Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép đảm bảo hoàn trả các khoản phí tư vấn cho khách hàng nếu không thực hiện đúng cam kết đã nêu trong hợp đồng tư vấn pháp lý, bồi hoàn các khoản chi phí phát sinh có căn cứ do hành vi tư vấn không chính xác làm thiệt hại đến khách hàng.
 
-  Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép cũng cam kết đền bù thiệt hại đối với những thiệt hại phi vật chất của khách hàng ( việc đánh giá quy đổi thiệt hại đó phải tuân theo các trình tự thủ tục luật định ).
 
- Luật sư của  Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép chịu trách nhiệm cá nhân và uy tín nghề nghiệp trước pháp luật và Khách hàng về hoạt động tư vấn pháp luật và phải bồi hoàn mọi thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần đối với hậu quả tư vấn trái pháp luật phát sinh.
 
 
5. Về thù lao Chuyên viên:
 
Các luật sư của Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép khi tham gia tư vấn cho Khách hàng sẽ được hưởng thù lao theo đúng các quy định của Pháp luật.
 
-  Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép thực hiện tính phí, và các khoản thù lao cho chuyên viên tư vấn trên nguyên tắc thỏa thuận phù hợp với ý chí của Khách hàng và đúng với các quy định của Pháp luật.
 
- Các luật sư của  Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép cam kết không trục lợi hoặc có hành vi sách nhiễu, thỏa thuận trái pháp luật để tính thêm thù lao đối với khách hàng. Ngoài việc thanh toán theo “Hợp đồng tư vấn pháp luật”, Khách hàng sẽ không phải trả bất kỳ một khoản chi phí nào khác.
 
- Việc thanh toán thù lao và nội dung hợp đồng là Bí mật nghề nghiệp mà  Trung tâm thủ tục hành chính và cấp giấy phép phải cam kết với Khách hàng, việc thanh toán chậm, tạm ứng do điều khoản "Hợp đồng tư vấn pháp luật" quy định.