Thủ tục cấp phép khai thác nguồn nước ngầm

Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác nước mặt Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác nước mặt
Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác nước mặt (cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 1m3 /giây hoặc cho các mục đích không phải cho sản xuất nông nghiệp và phát điện với lưu lượng dưới 5.000m3/ngày đêm)
>>chi tiết
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
Tổ chức, cá nhân xin cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất phải lập hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo hướng dẫn tại mục thành phần, số lượng hồ sơ và nộp hồ...
 
>>chi tiết
Gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất
Quy định pháp luật về gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất ...
 
>>chi tiết
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Quy định pháp luật về gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước ...
 
>>chi tiết
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Quy định pháp luật về giấy phép xả nước thải vào nguồn nước ...
 
>>chi tiết
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước mặt Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước mặt
Quy định pháp luật về gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước mặt ...
>>chi tiết
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
 
Quy định pháp luật về giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt ...
>>chi tiết
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất
Quy định pháp luật về gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất...
>>chi tiết
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất
 
Quy định pháp luật về giấy phép khai thác nước dưới đất...
>>chi tiết
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất
Quy định pháp luật về gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất...
>>chi tiết
Cấp phép thăm dò nước dưới đất Cấp phép thăm dò nước dưới đất
Quy định pháp luật về giấy phép thăm dò nước dưới đất...
 
>>chi tiết