Thủ tục thu thồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng cấp Huyện

Thủ tục thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Thủ tục thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyệnTheo quy định của Luật đất đai năm 2013, UBND cấp huyện cũng có thẩm quyền thu hồi đất. Trình tự, thủ tục thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện như sau: >>chi tiết
Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đaiĐiều 64 Luật đất đai năm 2013 đã quy định các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Theo đó, trình tự, thủ tục thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện như sau: >>chi tiết
Thủ tục thu hồi đất trong trường hợp người sử dụng đất chết mà không có người thừa kế Thủ tục thu hồi đất trong trường hợp người sử dụng đất chết mà không có người thừa kếKhoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013 có quy định về trường hợp thu hồi đất khi người sử dụng đất chết mà không có người thừa kế. Trình tự, thủ tục thu hồi đất trong trường hợp này như sau:  >>chi tiết
Thủ tục thu hồi, giao đất làm nhà nông thôn Thủ tục thu hồi, giao đất làm nhà nông thônNghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 có quy định về thủ tục thu hồi, giao đất làm nhà nông thôn. >>chi tiết
Thu hồi đất đối với trường hợp đất trồng cây hàng năm không được sử dụng Thu hồi đất đối với trường hợp đất trồng cây hàng năm không được sử dụng
 Theo quy định tại diểm h khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013 thì đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục sẽ bị thu hồi. Trình tự, thủ tục thu hồi đất như sau:
>>chi tiết
Thu hồi đất khi người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất Thu hồi đất khi người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất
 
Điểm c, khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013 có quy định trường hợp thu hồi đất khi người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. Trình tự, thủ tục cụ thể như sau:
>>chi tiết
Thu hồi đất trong trường hợp không được gia hạn sử dụng đất Thu hồi đất trong trường hợp không được gia hạn sử dụng đất
Điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai có quy định trường hợp đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn thì sẽ bị thu hồi. Trình tự, thủ tục thu hồi đất trong trường hợp này như sau:
>>chi tiết