Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho doanh nghiệp

Thủ tục Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định Thủ tục Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định
Quy đinh của pháp luật về Thủ tục Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng gồm các bước sau:
>>chi tiết
Thủ tục Cung cấp thông tin quy hoạch và cấp chứng chỉ quy hoạch Thủ tục Cung cấp thông tin quy hoạch và cấp chứng chỉ quy hoạch
Các quy định của pháp luật về thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch và chứng chỉ quy hoạch như sau:
>>chi tiết
Thủ tục Cấp phép xây dựng công trình ngầm đô thị Thủ tục Cấp phép xây dựng công trình ngầm đô thị
Các quy định của pháp luật về thủ tục cấp phép xây dựng công trình ngầm đô thị trong đầu tư xây dựng gồm các bước sau:
>>chi tiết
Thủ tục Cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng Thủ tục Cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng
Các quy định của pháp luật về thủ tục cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng được thực hiện theo các bước sau:
>>chi tiết
Thủ tục Cấp Giấy phép di dời công trình Thủ tục Cấp Giấy phép di dời công trình
Các quy định của pháp luật về thủ tục cấp giấy phép di dời công trình như sau:
>>chi tiết
Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (đối với BTS loại II) Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (đối với BTS loại II)
Các quy định của pháp luật về thủ tục cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (Đối với BTS loại II) bao gồm các bước sau:
>>chi tiết
Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (đối với BTS loại I) Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (đối với BTS loại I)
Các quy định của pháp luật về thủ tục cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (Đối với BTS loại I) gồm các bước sau:
>>chi tiết
Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước đô thị Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước đô thị
 
Việc cấp nước là vấn đề quan trọng đối với sự xây dựng và phát triển của các đô thị. Thủ tục thẩm định đồ an quy hoạch cấp nước đô thị được thực hiện theo các bước sau:
>>chi tiết
Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng
Hiện nay việc gia hạn giấy phép xây dựng diễn ra rất thường xuyên và phổ biến. Quy định của pháp luật về trình tự để gia hạn giấy phép xây dựng bao gồm các bước sau:
>>chi tiết
Điều chỉnh giấy phép xây dựng do sở xây dựng cấp Điều chỉnh giấy phép xây dựng do sở xây dựng cấp
Quy định của pháp luật về trình tự để điều chỉnh giấy phép xây dựng do sở xây dựng cấp gồm các bước sau:
>>chi tiết
Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
Quy định của pháp luật về trình tự thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh gồm các bước như sau:
>>chi tiết
Cấp phép khai thác vật liệu san lấp Cấp phép khai thác vật liệu san lấp
 
Trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản địa chất gồm các bước sau:
>>chi tiết