Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Hộ gia đình, cá nhân nộp một bộ hồ sơ gồm có: đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có); văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có)...

Các dịch vụ: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp Tỉnh Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp Tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường hợp đang sử dụng đất trước ngày 01/07/2004 chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ...
 
>>chi tiết
Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp Huyện Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp Huyện
Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp Huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp Huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài nguyên đất, tài nguyên nước, môi trường ...
 
>>chi tiết