Đo đạc địa chính, xác minh quy hoạch, trích lục bản đồ

Đo đạc địa chính, xác minh quy hoạch, trích lục bản đồ Đo đạc địa chính là việc đo vẽ lập lưới khống chế, khảo sát và thành lập bản đồ địa hình, địa chính các tỷ lệ để dựa vào đó các cơ quan có thẩm quyền có thể xác định được hiện trạng thửa đất, hiện trạng công trình cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ...

Các dịch vụ: Đo đạc địa chính, xác minh quy hoạch, trích lục bản đồ

Thủ tục đo đạc địa chính, xác minh quy hoạch, sao lục bản đồ cấp Tỉnh Thủ tục đo đạc địa chính, xác minh quy hoạch, sao lục bản đồ cấp Tỉnh

Sở tài Nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh trong lĩnh vực quản lý đất đai, có nhiệm vụ xác nhận thông tin về số hiệu thửa đất, số hiệu tở bản đồ, tên đơn vị hành chính nơi có đất...
 
>>chi tiết
Thủ tục đo đạc địa chính, xác minh quy hoạch, sao lục bản đồ cấp Huyện Thủ tục đo đạc địa chính, xác minh quy hoạch, sao lục bản đồ cấp Huyện

Các thủ tục được tiến hành tại UBND Huyện bao gồm: Trích sao hồ sơ địa chính, trích đo địa chính, trích lục bản đồ địa chính, cung cấp thông tin ...
 
>>chi tiết
Thủ tục đo đạc địa chính, xác minh quy hoạch, trích lục bản đồ cấp Xã Thủ tục đo đạc địa chính, xác minh quy hoạch, trích lục bản đồ cấp Xã
Thủ tục đo đạc địa chính, trích lục bản đồ được tiến hành tại UBND cấp xã bao gồm: Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn định, tra cứu thông tin hồ sơ địa chính, cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính, ...
 
>>chi tiết