Dự án đầu tư có sử dụng đất

Dự án đầu tư có sử dụng đất

Dự án là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau được thực hiện trong một khoảng thời gian có hạn, với những nguồn lực đã được giới hạn; nhất là nguồn tài chính có giới hạn để đạt được những mục tiêu cụ thể, rõ ràng, làm thỏa mãn nhu cầu của đối tượng mà dự án hướng đến ...

Các dịch vụ: Dự án đầu tư có sử dụng đất

Thủ tục phê duyệt dự án cấp Trung Ương Thủ tục phê duyệt dự án cấp Trung Ương

Thẩm quyền phê duyệt dự án của Thủ tường, các bộ và cơ quan ngang bộ bao gồm:  điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, ...
  
>>chi tiết
Thủ tục phê duyệt dự án cấp Tỉnh Thủ tục phê duyệt dự án cấp Tỉnh

Thẩm quyền phê duyệt dự án của UBND cấp tỉnh và các sở, ban, ngành bao gồm: thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án, phê duyệt dự án nhà ở sinh viên, phê duyệt dự án phát triển nhà ở thương mại ...
   
>>chi tiết
Thủ tục phê duyệt dự án cấp Huyện Thủ tục phê duyệt dự án cấp Huyện

Cấp Huyện có thẩm quyền thực hiện những công việc liên quan đến thủ tục phê duyệt dự án như: Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định hồ sơ xây dựng cơ bản, phê duyệt đồ án quy hoạch ...
  
>>chi tiết
Các thủ tục khác liên quan đến dự án về đất đai Các thủ tục khác liên quan đến dự án về đất đai

Các thủ tục liên quan đến dự án đất đai gồm có: thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục cấp chứng chỉ thỏa thuận quy hoạch kiến trúc... 

>>chi tiết