Giải quyết tranh chấp nhà - đất

Giải quyết tranh chấp nhà - đất Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Tranh chấp đất đai có thể được chia làm hai loại lớn, đó là các tranh chấp mà trong đó cần xác định ai là người có quyền sử dụng hợp pháp đất đang tranh chấp và tranh chấp đất đai trong đó người sử dụng đất đã sử dụng đất hợp pháp, tranh chấp chỉ phát sinh trong quá trình người đó thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình ...

Các dịch vụ: Giải quyết tranh chấp nhà - đất

Thủ tục giải quyết tranh chấp nhà - đất tại Tòa án Thủ tục giải quyết tranh chấp nhà - đất tại Tòa án
 
Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai đối với đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp tài sản gắn liền với đất ...
     
>>chi tiết
Thủ tục giải quyết tranh chấp nhà - đất tại UBND Thủ tục giải quyết tranh chấp nhà - đất tại UBND

UBND có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai đối với đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ... 
    
>>chi tiết