Thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư

Thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư Điều kiện để người đang sử dụng đất được bồi thường về đất thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 và 11 Điều 8 của Nghị định 197/2004/NĐ-CP và các Điều 44, 45 và 46 của Nghị định 84/2007/NĐ-CP, khoản 1, 2, 3 Điều 3 Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ...

Các dịch vụ: Thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư

Thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng cấp Tỉnh Thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng cấp Tỉnh
UBND cấp tỉnh có thẩm quyền thu hồi đất đối với tổ chức (được giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước ...
 
>>chi tiết
Thủ tục thu thồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng cấp Huyện Thủ tục thu thồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng cấp Huyện
UBND cấp Huyện có thẩm quyền thu hồi đất đối với các trường hợp đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết hạn, sử dụng đất không đúng mục đích, ...
 
>>chi tiết